Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 2 - ĐH Thương Mại

Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 2 Nguyên tắc hạch toán các nghiệp vụ cơ bản gồm các nội dung chính là: Quy trình ghi sổ kế toán, định khoản trong kế toán, phân tích các giao dịch,...