Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 5 - ĐH Thương Mại

Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 5 Kế toán các giao dịch về tiền với các nội dung chính được trình bày như sau: Kế toán tiền gửi ngân hàng, kế toán tiền lặt vặt, quy định kế toán và cơ sở ghi chép,...