Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 6 - ĐH Thương Mại

Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 6 Kế toán các khoản phải thu với các nội dung chính được trình bày như sau: Khái niệm, ghi nhận và đánh giá các khoản phải thu, kế toán tăng, giảm các khoản phải thu,...