Bài giảng môn học Kế toán tài chính 1: Chương 1 - Nguyễn Thị Mộng Điệp

Bài giảng môn học "Kế toán tài chính 1 - Chương 1: Tổng quan kế toán tài chính và hệ thống kế toán Việt Nam" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về kế toán tài chính, hệ thống tài khoản kế toán VN.