Bài giảng môn học Kế toán tài chính 1: Chương 2 - Nguyễn Thị Mộng Điệp

Bài giảng môn học "Kế toán tài chính 1 - Chương 2: Kế toán tiền và nợ phải thu" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.