Bài giảng môn học Kế toán tài chính 1: Chương 7 - Nguyễn Thị Mộng Điệp

Bài giảng môn học "Kế toán tài chính 1 - Chương 7: Kế toán doanh thu, thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh" trình bày những khái niệm và nguyên tắc cơ bản; ứng dụng vào hệ thống tài khoản; giới thiệu chứng từ sử dụng; đọc và giải thích thông tin trên báo cáo tài chính.