Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 1: Một số vấn đề chung về kế toán

Bài giảng Nguyên lý kế toán Chương 1: Một số vấn đề chung về kế toán trình bày về các khái niệm kế toán, đối tượng kế toán, sự vận động của tài sản trong quá trình sản xuất kinh doanh, vai trò, yêu cầu và nhiệm vụ của kế toán.