Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 3: Tài khoản và Ghi sổ kép

Mục tiêu trình bày trong chương 3 Tài khoản và Ghi sổ kép thuộc bài giảng Nguyên lý kế toán trình bày về khái niệm tài khoản kế toán, kết cấu tài khoản kế toán, phân loại tài khoản kế toán, nguyên tắc ghi chép tài khoản kế toán.