Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - ThS. Nguyễn Tài Yên

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tài khoản kế toán, ghi sổ kép, vận dụng phương pháp tài khoản kế toán và ghi sổ kép, mối quan hệ giữa tài khoản kế toán với Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh... Mời các bạn cùng tham khảo.