Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5+6 - TS. Vũ Quốc Thông

Sau khi nghiên cứu xong chương này, sinh viên có thể: Nêu các bước công việc trong một quy trình kế toán; giải thích vai trò và những yêu cầu của chứng từ kế toán; trình bày nội dung và kết cấu các loại sổ sách kế toán chủ yếu; trình bày mục đích, yêu cầu và nội dung tổ chức công tác kế toán trong một doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo.