Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 6: Kế toán các quá trình chủ yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết cấu chương 6 Kế toán các quá trình chủ yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc bài giảng Nguyên lý kế toán trình bày về khái niệm - đặc điểm - nhiệm vụ của kế toán trong hoạt động sản xuất kinh doan của doanh nghiệp, quá trình tổng hợp báo cáo tài chính.