Bài giảng Quy trình và báo cáo kiểm toán - Vũ Hữu Đức

Bài giảng Quy trình và báo cáo kiểm toán trình bày về quy trình kiểm toán, báo cáo kiểm toán, chuẩn mực Việt Nam hiện hành, bản chất của báo cáo kiểm toán, quá trình tiến hóa, chuẩn mực kiểm toán quốc.