Bài giảng Tổng quan về hệ thống kế toán Mỹ - Chương 2

Bài giảng Tổng quan về hệ thống kế toán Mỹ - Chương 2 trình bày các nội dung chính sau: Chu trình kế toán Mỹ, Hệ thống tài khoản trong kế toán Mỹ, quy trình ghi sổ kế toán, điều chỉnh tài khoản, chi phí dồn tích, khóa sổ tài khoản,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.