Các nghiên cứu về mối quan hệ giữa thái độ hoài nghi nghề nghiệp và tính độc lập của kiểm toán viên

Mục tiêu bài viết nhằm phân tích mối quan hệ về thái độ hoài nghi nghề nghiệp (TĐHNNN) và tính độc lập của kiểm toán viên. TĐHNNN và tính độc lập đều là tiền đề quyết định cho cuộc kiểm toán hiệu quả theo (Bazerman, 2005; Francis, 2011; Hurtt và cộng sự, 2013 và Nelson; 2009).