Chế độ kế toán dành cho các câu lạc bộ có hoạt động tín dụng (Tháng 04 năm 2007)

Nội dung tài liệu trình bày những vấn đề chung về kế toán, hệ thống tài khoản, hệ thống chứng từ của tổ chức chính cộng đồng, hệ thống sổ sách và cách ghi chép, hệ thống báo cáo, tổ chức công tác kế toán.