Ebook Hệ thống kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp theo chế độ kế toán mới và mục lục ngân sách mới: Phần 2 - NXB Lao động xã hội

Ebook "Hệ thống kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp theo chế độ kế toán mới và mục lục ngân sách mới: Phần 2" trình bày về quản lý, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo.