Ebook Kế toán doanh nghiệp với Access: Phần 2

Phần 2 của cuốn sách "Kế toán doanh nghiệp với Access" bắt đầu từ chương 4 đến chương 6 với các nội dung chính như sau: Phân hệ kế toán tồn kho, phân hệ kế toán bán hàng, phân hệ kế toán công nợ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.