Ebook Kế toán ngân sách nhà nước và kho bạc nhà nước (Lý thuyết và thực hành): Phần 2

Phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Kế toán thanh toán vốn đầu tư, kế toán nghiệp vụ huy động, kế toán ngân sách qua ngân hàng, kế toán các nghiệp vụ thanh toán giữa các kho bạc nhà nước, phương pháp khóa sổ và lập báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.