Ebook Kế toán tài chính (Áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam): Phần 3

Phần 3 của cuốn sách "Kế toán tài chính (Áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam)" bao gồm một số phụ lục trình bày một số văn bản pháp lý liên quan đến chế độ kế toán, cần thiết cho những người đang học cũng như đang làm kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.