• Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 2 - Ngô Hoàng Điệp

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 2 - Ngô Hoàng Điệp

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 2: Kế toán bất động sản đầu tư" giới thiệu các quy định pháp lý có liên quan, các khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng hệ thống tài khoản kế toán, nêu các chứng từ kế toán liên quan, trình bày thông tin trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   36 p hict 26/05/2020 6 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 3 - Ngô Hoàng Điệp

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 3 - Ngô Hoàng Điệp

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 3: Kế toán thuê tài sản" cung cấp cho người học các kiến thức: Các quy định pháp lý có liên quan, tổng quan về thuê tài sản, ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán, một số lưu ý dưới góc độ thuế,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p hict 26/05/2020 6 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 4 - Ngô Hoàng Điệp

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 4 - Ngô Hoàng Điệp

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 4: Kế toán các khoản đầu tư tài chính" cung cấp các kiến thức giúp sinh viên có thể: Trình bày cách phân loại các khoản đầu tư tài chính và giải thích sự khác biệt; trình bày các nguyên tắc ghi nhận, đánh giá các khoản đầu tư tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   52 p hict 26/05/2020 6 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 5 - Ngô Hoàng Điệp

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 5 - Ngô Hoàng Điệp

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 5: Kế toán công ty cổ phần" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về công ty cổ phần, các nghiệp vụ cơ bản về vốn của công ty cổ phần, lãi cơ bản trên cổ phiếu, ứng dụng hệ thống tài khoản kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p hict 26/05/2020 4 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 6 - Ngô Hoàng Điệp

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 6 - Ngô Hoàng Điệp

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 6: Kế toán dự phòng phải trả và nợ tiềm tàng" trình bày các nội dung: Các quy định pháp lý liên quan, các khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán, một số lưu ý dưới góc độ thuế liên quan dự phòng phải trả. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p hict 26/05/2020 6 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 1 - Ngô Hoàng Điệp

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 1 - Ngô Hoàng Điệp

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 1: Kế toán giao dịch ngoại tệ và hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu" trình bày các nội dung: Các văn bản và quy định pháp lý liên quan, giao dịch bằng ngoại tệ, kế toán hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   42 p hict 26/05/2020 4 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 7 - Ngô Hoàng Điệp

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 7 - Ngô Hoàng Điệp

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 7: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Các quy định pháp lý về thuế thu nhập doanh nghiệp, các khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   29 p hict 26/05/2020 4 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 3 - Vũ Quốc Thông (2018)

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 3 - Vũ Quốc Thông (2018)

  Mục tiêu của bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán 2 - Chương 3: Hoạt động kế toán thương mại trên phần mềm chuyên dụng" giúp người học có thể ứng dụng phần mềm kế toán để thực hiện các quy trình kế toán cơ bản bao gồm: Kế toán mua hàng, kế toán kho, TSCĐ, kế toán bán hàng, kế toán vốn bằng tiền.

   47 p hict 27/04/2020 74 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 1 - Vũ Quốc Thông (2018)

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 1 - Vũ Quốc Thông (2018)

  Mục tiêu của bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán 2 - Chương 1: Tiếp cận với phần mềm kế toán" là giúp người học có thể phân tích các thành phần của hệ thống thông tin kế toán, tiếp cận phần mềm kế toán, khởi tạo hệ thống kế toán máy, an toàn dữ liệu kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p hict 27/04/2020 24 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 5 - Vũ Quốc Thông (2018)

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 5 - Vũ Quốc Thông (2018)

  Mục tiêu của bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán 2 - Chương 5: Tổ chức dữ liệu kế toán" giúp người học có thể: Trình bày các khái niệm về cơ sở dữ liệu (CSDL) kế toán, giải thích cơ sở dữ liệu liên kết (Relational Database), thực hành truy vấn thông tin với ngôn ngữ CSDL SQL. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p hict 27/04/2020 27 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 2 - Vũ Quốc Thông (2018)

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 2 - Vũ Quốc Thông (2018)

  Mục tiêu của bài giảng là cung cấp các kiến thức giúp người học có thể khai báo dữ liệu danh mục, ý nghĩa của mã hóa đối tượng danh mục, nhập số dư đầu vào hệ thống, quản lý phát hành hóa đơn từ hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   19 p hict 27/04/2020 28 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 4 - Vũ Quốc Thông (2018)

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 4 - Vũ Quốc Thông (2018)

  Mục tiêu của bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán 2 - Chương 4: Kế toán tổng hợp trên phần mềm" giúp người học có thể ứng dụng phần mềm kế toán đề: Thao tác các bút toán cuối kỳ, ước tính chi phí thuế TNDN, kết chuyển và xác định kết quả kinh doanh, kết xuất báo cáo từ phần mềm kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p hict 27/04/2020 26 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số