• Ebook Hệ thống thông tin quản lý: Phần 1

  Ebook Hệ thống thông tin quản lý: Phần 1

  Ebook Hệ thống thông tin quản lý: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu về hệ thống thông tin quản lý; Các thành phần cơ bản của hệ thống thông tin; Hệ thống truyền thông; Thiết kế cơ sở dữ liệu;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nộ dung chi tiết.

   109 p hict 09/12/2022 64 4

 • Ebook Hệ thống thông tin quản lý: Phần 2

  Ebook Hệ thống thông tin quản lý: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Hệ thống thông tin quản lý" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin; Các hệ thống thông tin cấp chuyên gia và các hệ thống thông tin chức năng; Hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định; Chiến lược phát triển trong môi trường kinh doanh mới. Mời các bạn cùng tham khảo để...

   116 p hict 09/12/2022 52 1

 • Giáo trình Quản lý bảo trì công nghiệp: Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

  Giáo trình Quản lý bảo trì công nghiệp: Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

  Giáo trình Quản lý bảo trì công nghiệp: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Lịch sử sự phát triển của bảo trì; Định nghĩa và phân tích hoạt động bảo trì; Chiến lược bảo trì; Cơ sở lý luận chọn chiến lược bảo trì; Lập kế hoạch bảo trì; Quản lý theo tuổi bền thiết bị - LCPM;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nộ dung chi tiết.

   101 p hict 09/12/2022 51 1

 • Giáo trình Quản lý bảo trì công nghiệp: Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

  Giáo trình Quản lý bảo trì công nghiệp: Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của Giáo trình Quản lý bảo trì công nghiệp tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Quản lý năng suất, chất lượng; Phân tích ABC-Pareto; Sản xuất tinh gọn; Quản lý phụ tùng tồn kho; Quản lý bảo trì năng suất toàn diện; Co cấu tổ chức hệ thống quản lý bảo trì; Hệ thống quản lý bảo trì bằng máy tính; Diễn tiến hư...

   146 p hict 09/12/2022 55 1

 • Giáo trình Quản trị học: Phần 2 - TS. Trần Dục Thức (Chủ biên)

  Giáo trình Quản trị học: Phần 2 - TS. Trần Dục Thức (Chủ biên)

  Giáo trình Quản trị học: Phần 2 gồm có 6 chương với những nội dung cơ bản sau: Chương 7 thiết kế cơ cấu tổ chức, chương 8 quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp, chương 9 lãnh đạo và phong cách lãnh đạo, chương 10 động viên nhân viên, chương 11 quản trị truyền thông trong tổ chức, chương 12 kiểm soát. Mời các bạn cùng tham khảo.

   157 p hict 09/12/2022 44 0

 • Giáo trình Quản trị học: Phần 1 - TS. Trần Dục Thức (Chủ biên)

  Giáo trình Quản trị học: Phần 1 - TS. Trần Dục Thức (Chủ biên)

  Giáo trình Quản trị học phần 1 gồm có 6 chương với những nội dung chính sau: Chương 1 tổng quan về quản trị, chương 2 sự phát triển của lý thuyết quản trị, chương 3 môi trường quản trị và các xu hướng thay đổi, chương 4 hoạch định và thiết lập mục tiêu, chương 5 hình thành và tổ chức thực hiện chiến lược, chương 6 lập và ra quyết định...

   129 p hict 09/12/2022 40 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Chương 2: Nền tảng công nghệ thông tin trong hệ thống thông tin quản lý

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Chương 2: Nền tảng công nghệ thông tin trong hệ thống thông tin quản lý

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Chương 2: Nền tảng công nghệ thông tin trong hệ thống thông tin quản lý. Chương này có nội dung trình bày về: nền tảng phần cứng và phần mềm; quản lý và lưu trữ dữ liệu; viễn thông, mạng; an toàn bảo mật hệ thống;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p hict 25/07/2022 91 1

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Chương 1: Tổng quan

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Chương 1: Tổng quan

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Chương 1: Tổng quan. Chương này có nội dung trình bày về: các khái niệm chung; hệ thống thông tin trong hoạt động quản lý của tổ chức, doanh nghiệp; phân loại hệ thống thông tin quản lý;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   9 p hict 25/07/2022 94 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Chương 4: Các hệ thống thông tin quản lý trong doanh nghiệp

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Chương 4: Các hệ thống thông tin quản lý trong doanh nghiệp

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Chương 4: Các hệ thống thông tin quản lý trong doanh nghiệp. Chương này có nội dung trình bày về: các hệ thống phân loại theo cấp quản lý; các hệ thống phân loại theo chức năng; các hệ thống phân loại theo mức độ tích hợp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   8 p hict 25/07/2022 91 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Chương 3: Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Chương 3: Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Chương 3: Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin. Chương này có nội dung trình bày: tổng quan về xây dựng hệ thống; các công cụ sử dụng khi xây dựng hệ thống; xây dựng hệ thống; quản lý hệ thống;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p hict 25/07/2022 90 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 2 - TS. Phạm Thị Thanh Hồng

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 2 - TS. Phạm Thị Thanh Hồng

  Chương 2 - Ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp. Chương này cung cấp cho người học những nội dung kiến thức về: Các dạng HTTT phân loại theo chức năng nghiệp vụ; Các dạng HTTT phân loại theo cấp ứng dụng; các HTTT tích hợp trong doanh nghiệp: SCM, CRM, và ERP; những thách thức trong ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp.

   22 p hict 25/04/2022 132 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 5 - TS. Phạm Thị Thanh Hồng

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 5 - TS. Phạm Thị Thanh Hồng

  Chương 5 - Doanh nghiệp nhìn từ quan điểm hệ thống. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Xác định tính hệ thống trong quá trình kinh doanh, các nguyên tắc của hệ thống công việc, mối quan hệ giữa hệ thống công việc và hệ thống thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p hict 25/04/2022 109 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số