• Bài giảng Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu: Chương 1 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu: Chương 1 - ĐH Thương mại

  Chương 1 - Tổng quan về thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu. Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Khái niệm, đặc điểm và vai trò của thanh toán quốc tế, các nguồn luật điều chỉnh hoạt động thanh toán quốc tế, các chứng từ thanh toán quốc tế, vai trò của tài trợ xuất nhập khẩu.

   17 p hict 22/07/2019 28 1

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu: Chương 2 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu: Chương 2 - ĐH Thương mại

  Chương 2 - Các phương tiện thanh toán quốc tế (International Instrument of Payment). Chương 2 trình bày đến người học những kiến thức cơ bản về: Hối phiếu (bill of exchange, draft), séc (cheques), thẻ thanh toán (payment card), kỳ phiếu (promissory notes), lệnh chuyển tiền (remittance order).

   24 p hict 22/07/2019 26 1

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu: Chương 3 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu: Chương 3 - ĐH Thương mại

  Chương 3 - Các điều kiện thanh toán quốc tế. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Điều kiện về tiền tệ, điều kiện về địa điểm thanh toán, điều kiện về thời gian thanh toán, điều kiện về phương thức thanh toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p hict 22/07/2019 28 1

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu: Chương 5 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu: Chương 5 - ĐH Thương mại

  Chương 5 - Tín dụng xuất nhập khẩu. Chương 6 giúp người học hiểu rõ hơn về các kiến thức cơ bản liên quan đến: Các hình thức tín dụng xuất nhập khẩu, thời hạn tín dụng, lãi suất và phí suất tín dụng, lãi suất tài trợ hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p hict 22/07/2019 30 1

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu: Chương 4 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu: Chương 4 - ĐH Thương mại

  Chương 4 - Các phương thức thanh toán quốc tế. Chương 4 bao gồm các nội dung cơ quan liên quan đến: Phương thức chuyển tiền (remittance transfers), phương thức ghi sổ (open account), phương thức nhờ thu (collection), phương thức tín dụng chứng từ (documentary credit).

   25 p hict 22/07/2019 24 1

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu: Chương 6 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu: Chương 6 - ĐH Thương mại

  Chương 6 - Bảo lãnh xuất nhập khẩu. Nội dung chính trong chương giúp người học hiểu rõ hơn về: Khái niệm, chức năng và các loại hình bảo lãnh xuất nhập khẩu, nghiệp vụ bảo lãnh xuất nhập khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p hict 22/07/2019 26 1

 • Bài giảng Môn Ngân hàng thương mại

  Bài giảng Môn Ngân hàng thương mại

  Nội dung bài giảng "Ngân hàng thương mại" trình bày tổng quan về ngân hàng và các dịch vụ ngân hàng, nguồn vốn và quản lý nguồn vốn, tài sản và quản lý tài sản, phân tích tín dụng và chính sách tín dụng, các nghiệp vụ tín dụng.

   53 p hict 22/04/2019 51 1

 • Bài giảng Thẩm định tín dụng ngân hàng

  Bài giảng Thẩm định tín dụng ngân hàng

  Nội dung của bài giảng trình bày khái quát về tín dụng ngân hàng và thẩm định tín dụng, thẩm định tín dụng ngắn hạn, thẩm định tín dụng trung và dài hạn, thẩm định tài trợ xuất nhập khẩu, xếp hạng tín dụng doanh nghiệp, thẩm định tài sản đảm bảo nợ vay, phân tích, đánh giá và xử lý rủi ro, thẩm định tín dụng khách hàng cá nhân.

   138 p hict 22/04/2019 48 1

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 3 - Đại học Văn Hiến

  Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 3 - Đại học Văn Hiến

  Bài giảng "Quản trị ngân hàng thương mại - Chương 3: Phân tích và đánh giá hoạt động của ngân hàng thương mại" cung cấp cho người học các kiến thức: Tìm hiểu về các báo cáo tài chính của NHTM, đo lường hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM. Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p hict 22/04/2019 54 1

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 4 - Đại học Văn Hiến

  Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 4 - Đại học Văn Hiến

  Bài giảng "Quản trị ngân hàng thương mại - Chương 4: Quản trị nguồn vốn của ngân hàng thương mại" cung cấp cho người học các kiến thức: Quản trị vốn huy động, quản trị vốn chủ sở hữu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p hict 22/04/2019 54 1

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 1 - Đại học Văn Hiến

  Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 1 - Đại học Văn Hiến

  Bài giảng "Quản trị ngân hàng thương mại - Chương 1: Tổng quan về quản trị kinh doanh ngân hàng thương mại" trình bày các kiến thức tổng quan về ngân hàng thương mại và tổng quan về quản trị kinh doanh ngân hàng thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p hict 22/04/2019 57 1

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 5 - Đại học Văn Hiến

  Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 5 - Đại học Văn Hiến

  Bài giảng "Quản trị ngân hàng thương mại - Chương 5: Quản trị tài sản của ngân hàng thương mại" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về quản trị tài sản của NHTM, các thành phần của tài sản, các phương pháp quản trị tài sản, quản trị hoạt động tín dụng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p hict 22/04/2019 53 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số