• Bài giảng môn Kế hoạch kinh doanh: Chương 1 - Trần Minh Huy

  Bài giảng môn Kế hoạch kinh doanh: Chương 1 - Trần Minh Huy

  Bài giảng "Kế hoạch kinh doanh - Chương 1: Tổng quan về kế hoạch kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về kế hoạch kinh doanh, sự cần thiết phải lập KHKD, quá trình lập một bản KHKD, tổ chức và triển khai việc lập KHKD. Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p hict 23/08/2018 395 2

 • Bài giảng môn Kế hoạch kinh doanh: Chương 5 - Trần Minh Huy

  Bài giảng môn Kế hoạch kinh doanh: Chương 5 - Trần Minh Huy

  Bài giảng "Kế hoạch kinh doanh - Chương 5: Kế hoạch nhân sự" cung cấp cho người học các kiến thức: Mục đích lập kế hoạch nhân sự, nội dung kế hoạch nhân sự, quá trình lập kế hoạch nhân sự, triển khai kế hoạch nhân sự. Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p hict 23/08/2018 411 2

 • Bài giảng môn Kế hoạch kinh doanh: Chương 2 - Trần Minh Huy

  Bài giảng môn Kế hoạch kinh doanh: Chương 2 - Trần Minh Huy

  Bài giảng "Kế hoạch kinh doanh - Chương 7: Nội dung một kế hoạch kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Tóm tắt tổng quan, mô tả công ty, mô tả sản phẩm/dịch vụ, phân tích thị trường, chiến lược và kế hoạch marketing, KH sản xuất và đầu tư, KH quản lý, KH tài chính, phân tích rủi ro. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p hict 23/08/2018 397 2

 • Bài giảng môn Kế hoạch kinh doanh: Chương 6 - Trần Minh Huy

  Bài giảng môn Kế hoạch kinh doanh: Chương 6 - Trần Minh Huy

  Bài giảng "Kế hoạch kinh doanh - Chương 6: Kế hoạch tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Mục đích lập kế hoạch tài chính trong KHKD, nội dung của kế hoạch tài chính, quá trình lập kế hoạch tài chính, công cụ hỗ trợ lập kế hoạch tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p hict 23/08/2018 335 2

 • Bài giảng môn Kế hoạch kinh doanh: Chương 7 - Trần Minh Huy

  Bài giảng môn Kế hoạch kinh doanh: Chương 7 - Trần Minh Huy

  Bài giảng "Kế hoạch kinh doanh - Chương 7: Đánh giá kế hoạch kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Các rủi ro trong lập kế hoạch kinh doanh, đánh giá công tác lập kế hoạch kinh doanh, đánh giá chất lượng bản kế hoạch kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p hict 23/08/2018 296 2

 • Bài giảng Quản trị sản xuất - Chương 1: Tổng quan về quản trị sản xuất

  Bài giảng Quản trị sản xuất - Chương 1: Tổng quan về quản trị sản xuất

  Bài giảng "Quản trị sản xuất - Chương 1: Tổng quan về quản trị sản xuất" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái luận về sản xuất và quản trị sản xuất, lịch sử hình thành và xu hướng phát triển của quản trị sản xuất, các nội dung chủ yếu của quản trị sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p hict 23/08/2018 284 2

 • Bài giảng Quản trị sản xuất - Chương 2: Dự báo nhu cầu sản phẩm

  Bài giảng Quản trị sản xuất - Chương 2: Dự báo nhu cầu sản phẩm

  Bài giảng "Quản trị sản xuất - Chương 2: Dự báo nhu cầu sản phẩm" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về dự báo nhu cầu sản phẩm, các phương pháp dự báo định tính, các phương pháp dự báo định lượng, đo lường và kiểm soát sai số của dự báo nhu cầu sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p hict 23/08/2018 339 2

 • Bài giảng Quản trị sản xuất - Chương 3: Thiết kế sản phẩm, lựa chọn quá trình sản xuất và hoạch định công suất

  Bài giảng Quản trị sản xuất - Chương 3: Thiết kế sản phẩm, lựa chọn quá trình sản xuất và hoạch định công suất

  Bài giảng "Quản trị sản xuất - Chương 3: Thiết kế sản phẩm, lựa chọn quá trình sản xuất và hoạch định công suất" trình bày các nội dung: Thiết kế sản phẩm, lựa chọn quá trình sản xuất, hoạch định công suất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p hict 23/08/2018 403 2

 • Bài giảng Quản trị sản xuất: Chương 4 - Đại học Thương mại

  Bài giảng Quản trị sản xuất: Chương 4 - Đại học Thương mại

  Bài giảng "Quản trị sản xuất - Chương 4: Xác định địa điểm của doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về địa điểm sản xuất của doanh nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng đến việc xác định địa điểm sản xuất, các phương pháp xác định địa điểm sản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p hict 23/08/2018 331 2

 • Bài giảng Quản trị sản xuất - Chương 5: Bố trí mặt bằng sản xuất

  Bài giảng Quản trị sản xuất - Chương 5: Bố trí mặt bằng sản xuất

  Bài giảng "Quản trị sản xuất - Chương 5: Bố trí mặt bằng sản xuất" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về bố trí mặt bằng sản xuất, bố trí mặt bằng theo sản phẩm, bố trí sản xuất theo quá trình, bố trí cố định, bố trí hỗn hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p hict 23/08/2018 377 2

 • Bài giảng Quản trị sản xuất - Chương 6: Hoạch định nhu cầu và tổ chức mua nguyên vật liệu

  Bài giảng Quản trị sản xuất - Chương 6: Hoạch định nhu cầu và tổ chức mua nguyên vật liệu

  Bài giảng "Quản trị sản xuất - Chương 6: Hoạch định nhu cầu và tổ chức mua nguyên vật liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu, tổ chức mua nguyên vật liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p hict 23/08/2018 369 2

 • Bài giảng Quản trị sản xuất - Chương 7: Lập lịch trình sản xuất

  Bài giảng Quản trị sản xuất - Chương 7: Lập lịch trình sản xuất

  Bài giảng "Quản trị sản xuất - Chương 7: Lập lịch trình sản xuất" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về lập lịch trình sản xuất, sắp xếp công việc trên một quy trình sản xuất, sắp xếp công việc trên hai quy trình sản xuất, sắp xếp công việc trên nhiều quy trình sản xuất.

   28 p hict 23/08/2018 489 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số